Eix 3: Finances pel desenvolupament de l’economia social i solidària a nivell local

Coop57 es defineix com una eina financera per promoure el desenvolupament de l’economia social i solidària concebent que l’activitat financera ha de ser només un mitjà per transformar la societat sobre la base dels plantejaments de l’economia solidària, mai una fi en si mateix.

La seva activitat consisteix a fomentar l’estalvi ètic i a prestar serveis financers a les seves entitats sòcies. Per a això ha anat desenvolupant productes financers de passiu (estalvi) i d’actiu (préstecs) per satisfer les necessitats dels seus socis i sòcies, en la mesura que els seus recursos i la seva naturalesa de cooperativa de serveis ho ha permès.

Durant aquests darrers anys, Coop57 ha optat per mantenir i potenciar els serveis financers per donar resposta a les necessitats financeres dels socis i sòcies en un context general de restriccions financeres augmentant la concessió de préstecs en tots els casos possibles. I per poder afrontar els punts anteriors de forma sostenible, ha adoptat mesures per enfortir els seus fons propis, per reforçar les garanties dels préstecs i per compartir riscos amb altres entitats.

D’altra banda, ha promogut la constitució d’una fundació, controlada per Coop57, per donar resposta a nous requeriments que es plantegen i als quals difícilment es pot respondre des de l’estructura de cooperativa de serveis.

En aquest eix analitzarem quines eines financeres ha d’articular Coop57 per complir els objectius de promoció de l’economia social i solidària tal i com ens plantegem el futur, és a dir, per desenvolupar una activitat financera útil per a la construcció d’una economia alternativa i pel desenvolupament de l’economia social i solidària en l’àmbit municipal. I tot això, garantint la sostenibilitat a mig i llarg termini.

Molt breument, situem alguns dels debats que es plantegen:

  • En els últims anys, les aportacions de les persones sòcies col·laboradores han crescut a un ritme molt superior al de les peticions de préstecs. A pesar que s’han adoptat mesures per corregir aquest desequilibri, Coop57 encara disposa d’una gran quantitat de recursos disponibles per finançar a entitats d’economia social i solidària. Com podem incentivar la concessió de préstecs o d’altres formes de finançament? Quines noves eines financeres hem de desenvolupar?
  • Una de les conclusions a les quals han arribat els òrgans de Coop57 és que cal desenvolupar una actitud proactiva (no només reactiva) per promoure el desenvolupament de nous projectes d’economia solidària. Àmbits com l’habitatge, la gestió de pública de recursos o formes empresarials de l’economia municipal fos de l’àmbit actual d’actuació de Coop57. Ha d’estar disposada Coop57 a assumir una actitud proactiva que pugui comportar el desenvolupament de noves línies d’activitat? Quines noves eines financeres hem de desenvolupar? Quins paràmetres de funcionament s’haurien de modificar (durada del préstec, quantitat màxima, etc.)? En quins casos? Amb quins límits?
  • Una altra qüestió que ens planteja el creixement desigual entre estalvi i préstec, és on dipositem el nostre excedent de tresoreria que actualment ho tenim en comptes corrents o dipòsits a curt termini en diverses cooperatives de crèdit. Davant el creixement de la nostra tresoreria, hem de diversificar més on la tenim dipositada? Contemplem l’opció de dipositar diners en entitats de finances ètiques i cooperatives de fora del territori estatal (Crédit Coopératif, La NEF, etc.)? Hem de plantejar-nos poder participar en altres eines financeres com, per exemple, fons d’inversió ètics o altres iniciatives d’inversió en projectes d’economia social i solidària?
  • L’activitat financera desenvolupada per Coop57 comporta riscos, concretats principalment en què l’entitat a qui s’ha concedit un préstec no el retorni. A més a més de mesures com, el reforç dels fons propis, el sistema d’avals personals mancomunats o el fons de garantia de préstecs, també s’ha començat, en els últims anys, una estratègia per compartir riscos amb altres entitats, concretat en l’exemple d’Oinarri, SGR. De quina forma podem ampliar les sinergies amb altres entitats interessades en la promoció de l’economia solidària per compartir riscos? Amb quines entitats podem fer-ho?
  • Des de Coop57 s’han desenvolupat diverses línies d’actuació amb l’objectiu de contribuir a articular un sistema de finances ètiques i cooperatives format part de les diferents taules o plataformes per promoure les finances ètiques (REAS, FETS o Financoop). També s’ha participat activament en el projecte FIARE per implantar a l’Estat una banca ètica cooperativa (unint-se al projecte italià Banca Popolare Etica) amb capacitat per oferir els serveis i operativa bancària. Finalment, el 2014 FIARE-BpE ha iniciat una nova fase on progressivament anirà oferint aquests serveis i operativa. Com hem de potenciar la complementarietat entre Coop57 i FIARE ara que FIARE ja s’ha consolidat com a banc ètic cooperatiu?
  • Paral·lelament, en les diferents seccions territorials s’han establert relacions amb diverses entitats de finances alternatives para-bancàries, algunes de la quals són, alhora, sòcies de Coop57 (com per exemple Finançament Solidari, a Aragó, les Comunitats CAF, a Catalunya, o Banca Ètica de Badajoz). En l’àmbit de les assegurances, s’ha arribat a un acord amb CAES per fomentar les assegurances ètiques i solidàries. Amb quines entitats hem d’establir línies d’intercooperació reals? En quins casos? Per a fer què?
  • Moltes persones i entitats sòcies de Coop57 ens demanen amb quina entitat financera poden desenvolupar la seva operativa bancària (cobraments, pagaments, transferències, domiciliacions, targetes de dèbit i crèdit, etc.). En aquests casos, els informem de quines opcions hi ha en el marc de la banca ètica i cooperativa. Hem de fer un pas més i establir acords amb una (o diverses) entitats bancàries per oferir serveis d’operativa bancària a les nostres entitats i persones sòcies? Amb quines entitats? Quins productes? Amb quins requisits?
  • En els últims anys varis col·lectius s’han apropat a Coop57 per conèixer-la i replicar-la en altres països. El cas més notable és el de Portugal, on un col·lectiu de l’Algarbe s’ha vinculat a Coop57. D’altra banda, algunes entitats sòcies que treballen amb contraparts d’altres països ens han plantejat la conveniència que establim relacions amb entitats de finances ètiques similars a Coop57, com per exemple La NEF francesa. Com hem de treballar l’àmbit de les relacions internacionals? Ha de ser un espai de treball prioritari?
  • També en l’àmbit internacional, tant a Catalunya com Euskal Herria ha aparegut la qüestió de com podem oferir els nostres serveis als territoris francesos de la Catalunya Nord i Iparralde. En el cas de concedir finançament a entitats ubicades en territori de l’estat francès, quines implicacions fiscals i jurídiques comportaria? Es poden mantenir els sistemes d’avals mancomunats actuals? Quins aspectes tècnics hauríem de modificar?

Aquests són alguns dels temes principals de debat de l’eix 3. No obstant no vol dir que es puguin plantejar-se temes nous o des d’altres perspectives. Ho decidirem col·lectivament durant la Trobada.