Eix 1: Promoció de l’economia social i solidària a nivell local

Des dels seus inicis, Coop57 ha anat adequant la seva activitat a les demandes que els teixits d’economia social i solidària i l’associacionisme popular de diversos territoris han anat plantejant. Tot això s’ha afrontat des d’una orientació clara cap a l’arrelament local, un dels signes d’identitat de Coop57, construïda des de la convicció que els models de desenvolupament local descentralitzats són els que garanteixen millor la participació i la capil·laritat social i minimitzen els perills dels creixements piramidals.

Actualment convé definir millor, de forma col·lectiva i participativa, què entenem per desenvolupar localment l’economia social i solidària per, així, establir quin ha de ser el nostre paper en aquest desenvolupament i quines eines hem de posar en marxa per potenciar-lo. La necessitat d’aquest esforç de definició ve marcada per dos motius interrelacionats:  

  1. Les demandes que se’ns estan plantejant cada vegada són més diverses i plurals, i afecten a àmbits molt diferents, fins ara no treballats des de Coop57. Totes aquestes noves demandes i reptes ens obliguen a definir millor el model que volem impulsar, quines estratègies hem d’articular per aconseguir-ho i amb quins actors hem d’impulsar-ho.
  1. Des de fa un cert temps estem preguntant-nos si hem de desenvolupar no només un paper reactiu (en funció de les demandes que rebem), si no també una actuació proactiva per promoure l’economia social i solidària a nivell local. L’amplitud i capil·laritat de la nostra base social, la disponibilitat de recursos i l’experiència i el reconeixement acumulats ens situen en la possibilitat de ser un dels motors actius del desenvolupament de l’economia solidària a nivell local.

  Molt breument, situem alguns dels debats que es plantegen:  

  • Plantejar el model de gestió dels serveis públics, passant d’una gestió estatalista, sovint burocratitzada, a una gestió participativa des del teixit social i cooperatiu. Com podem aprofitar aquesta oportunitat? Quin model hem de promoure?
  • L’aposta per la construcció de mercats socials. Per mercat social s’entén una xarxa d’intercanvis econòmics entre empreses de l’economia solidària i entre aquestes i les persones consumidores i estalviadores responsables. Com ho hem de treballar des de Coop57?
  • En una mirada ampliada de la construcció de mercat social, convindria teixir aliances, per exemple, amb comerços locals que, sense ser estrictament d’economia solidària, sostenen un model de comerç d’arrelament local i amb relacions de proximitat? ¿Pot ser una opció que atregui cap a l’economia solidària aquest tipus de comerços o, al contrari, pot desnaturalitzar l’economia solidària?
  • En el cas d’entitats que no són estrictament d’economia social i solidària, especialment en localitats de dimensions reduïdes, convindria establir aliances amb autònoms o empreses arrelades i amb models de negoci sostenibles que, per exemple, generen llocs de treball i ajuden a combatre processos de despoblació en àmbits rurals?
  • Coop57 ha rebut diverses sol·licituds d’entitats que treballen en l‘àmbit de l’habitatge. En uns casos, com a eina per impulsar un model de cooperativisme d’habitatges en règim de cessió d’ús, en uns altres per articular eines de finançament i de gestió d’habitatges socials. Participar-hi, implicaria operacions financeres de gran volum i a llarg termini que requereixen d’un paper actiu de Coop57, no només com a finançador extern. Quin paper ha de jugar Coop57 en aquests casos?
  • Diverses entitats que treballen amb persones en risc d’exclusió s’han dirigit a Coop57 per explorar la possibilitat que actuï com a eina de suport a aquestes persones, fonamentalment quan es plantegin projectes o activitats en col·lectiu. Com que es tracta de persones amb un alt grau de vulnerabilitat social i econòmica, la Fundació Coop57 hauria de prestar algun tipus de suport? Quin?
  • Una de les reflexions que hem fet a partir de l’experiència atresorada és que les relacions amb les administracions locals no poden cenyir-se a l’àmbit institucional, sinó que han d’estar acompanyades (o, millor, impulsades) pel teixit social organitzat. Com podem aconseguir-ho? De quina forma podem establir una relació a tres bandes (teixit social, administració local i Coop57) per promoure l’economia solidària a nivell local?
  • Administracions locals ens han plantejat articular línies de finançament a serveis públics municipals per evitar que la seva gestió recaigui en grans empreses privades. En alguns casos s’ha plantejat la municipalització de serveis públics mitjançant la gestió directa per part del municipi. Coop57 ha de articular línies de finançament a serveis municipals de gestió pública? En cas afirmatiu, ¿en quins casos i amb quins requisits?

Aquests són alguns dels temes principals de debat de l’eix 1. No obstant no vol dir que es puguin plantejar-se temes nous o des d’altres perspectives. Ho decidirem col·lectivament durant la Trobada.